search the folktrax site
 
G, S AND F, THE - "Along came the GS&F, the fastest on the line" - LAWS #G-3 NAB 1950/64 p214 "The Wreck on the C & O" - ROUD#255 - MORRIS FSOF 1950 pp11-2 Miss Davis Ward, Fla (w/o)

GA WI' Mr T'FARLETON - Grainger ONS#39/ RNS #25 John Collinson, Kirkby Lonsdale, Westmoreland 1905

GABERLUNZIE (OLD BEGGARMAN), THE - "A beggar, a beggar cam o'er the lee" - CHILD 279 App - ROUD#118 (#28) - BRONSON - Duncan Ms W217/ M18 - CHRISTIE 2 1881 p104-7 - GREIG- DUNCAN 2 p303 27var - PETRIE AMOI 1855 1 p116 (PETRIE 102 #678) - RYMOUR Club 1906 vol 1 p183 - HENRY SOP #810 "A Beggarman cam' o'er the Lea" - ORD BB 1930 p375 "The Beggar Man" (18v) - BUCHAN OHSS 1962 Jeannie Robertson & words from Greig - McCOLL-SEEGER 1977 p104 from Maggie McPhee - McCOLL-SEEGER 1985 p187 from Belle Stewart - PORTER- GOWER 1995 pp149-150 2v from Jeannie Robertson --- FOWKE TSSO 1965 pp80-82 Mrs Arlington Fraser, Ont Canada 1962 "The Old Beggar Man" -- William MATHIESON #009, Mrs J.CATTO #020-1, Peter CHRISTIE #167, John COW #321, Mrs Andrew THOMPSON #294 rec on Dictaphone by James M.Carpenter, N.E. Scotland 1929-35 - John STRACHAN of Fyvie, Aberdeensh rec by Alan Lomax, Edinburgh Ceili 6/7/52: RPL 21530/ FTX-065 & FTX-503 - Maggie CHAMBERS (later Mrs Murphy) & her sister, Sarah, CHAMBERS rec by PK, Tempo, Co Fermanagh 18/7/52: 7"RTR-0550/ RPL 18490/ FTX-503/ CAEDMON TC-1146/ TOPIC 12-T-161/ TSCD-657 1998/ (Maggie MURPHY): VETERAN TAPES CD-134 "Linkin o'er the Lea" - Willie Mc NEILY rec by Seamus Ennis, Kircudbright May 1953: RPL 22876/ FTX-262 talk aft - Jeannie ROBERTSON, of Aberdeen, rec by PK, London 1953/ rec Aberdeen 1963: RPL LP 27809 - Isabel SUTHERLAND rec by PK 1959: FTX-062 - Togo CRAWFORD rec by PK, Kirkcudbrightsh 1954: RPL 21486/ FTX-503 "The Beggar Man"/ RPL 21488 tune on harmonica - Mabel SKELTON rec Arbroath, Angus 14/7/64: RPL LP 28571 - John REILLY (tinker) rec by Tom Munnelly, Boyle - Isla CAMERON: TOPIC 12-T-151 1966 "The Beggin' Man" - Norman KENNEDY: TOPIC 12-T-78 1968 - Cilla FISHER & Artie TRESIZE: TOPIC 12-TS-405 1979 - Lizzie HIGGINS (of Perthsh) rec by Doc Rowe at National Folk Music Festival, Leics: TOPIC TSCD-666 1998 "A Beggar Man" - Jimmy HUTCHISON with Tom SPIERS (fid): LIVING TRADITION LTCD-1002 2000 "The Beggarman"

GABON -- Recordings see AREA Listing

GABRIEL JOHN - Villager who died of the plague at Eyam, Derbyshire 1665 - from Allen Cullen: "Ring o' Roses" -- DRUIDS, Derby: ARGO ZFB 22 1970

GABRIEL'S HOUNDS - Collier's superstitions: cry of wild geese in distant night sky might spell imminent disaster (Comp ?) -- John RAVEN (unacc): BROADSIDE BRO-100 1968

GADIE RINS, THE - O GIN I WERE WHERE

GAELIC - (Scots, Irish & Manx - even when sung partly in English) - see also CANADA - CHILDREN - MAN - IRELAND - SCOTLAND - WAULKING SONGS - A' BHIRLINN BHARRACH - A PHEIGI A GHRAIDH - ABHAIN MHOR - AGUS HO MHORAG - AILLILLU NA GAMHNA - AININI - AIR BHARR NAN TONN GUN SIUBHLAMAID - AIR TUATH AN CANADA - AITE MO GHAOIL - ALILIU NA GAMHNA - AM BALA GAOITHE - AM BATA RANNACH - AM BUAMASTAIR - AMHRAN FOSCIOCHTA - AMHRAN RINN MHAOILE - AN COISURE - AN TEID THU LEAM - AODANN STRATHBHAIN - ARD TIGH CHAIN - ARRANE - AS A THOISEACH - BAILE MHUIRNE - BALAICH AN IASGAICH - BEAN AN FHIR RUA - BEAN PHAIDIN - BEAUTY DEAS AN OILEAN - BEINN A'CHEATAICH - BIDH AN DEOCH SO AIR SLAINTE AN ARMAIN - BINNSIN LUACHRA - BODACHAN CHA PHOS MI - BO LURACH THU - BOG BRAON DO'N T-SEANN DUINE - BOTHAININ TSEAL GAN FALTHAS - BOTHAM A BH'AIG FIONNGHUALA - BRATACH BANA - BRIGID BOCHT - BU TOILEACH LEAMGLUSADD - BUACHAL NA GRAIGHAIL BRABEE - BUINNEAN BUI - CADAL CHA DEAN MI - CAILIN AERACH - CAILIN MO MUN-SA - CAITLIN OG - CAIORA - CAISLEAN RI NEILL - CALUM BROGACH - CALUM BRUGH - CAOINE NA dTRI MUIRE - CARISTIONA - CASADH AN tSUGAIN - CEANN LOCHBHAT AN DIOBBHAN - CHA B'ANN DUBH A BHA' MO LEANNAN - CHAILLEACH LEIS AN TRIALL - CHONNLAIGH GHLAIS AN FHOGHMHAIR - CHUALA MI'N DE - CIAPIN-AR-LEATHSTUAIC - CITI NA gCUMANN - CLAR BOG-DEIL - CNOC CUSBAIG - COA NA N-ABANN - COINLIGH GHLAS' AN FHOMHAIR - COIS ABHAINN NA SEAD - CONNLEAS GHLAS AM FHOMHAIR - CRO CHINN T-SAILE - CRONAN NA BO - CU-CUC, A CHUAICHIN - CUMHA DO DHUILLEAN SISCAL - DA MBA LIOMSA AN AINNIR - DAN NA h-AISEIRIGHE - DEAN CADALAN SAMHACH - DH'EIRICH MI MOCH MADUINN EARRAIGH - DI-SATHUIRNE GHABH MI MULAD - DH'FHALBH SINN DI-LUAIN - DONAL OG - DRAIGHNEAN DONN - DRIMIN DUINN - DRITHEARIN-O-MO-CHROIDHE - DUIN DO SHUIL - EIBHLIN A RUIN - EILEAN A' CHEO - EILEAN BEAG DONN A'CHAIIN - EILEAN DHORCHA - EILEAN FRAIOCH - EILEAN LEODHAIS MO GHRAIOH - EILEAN MO GHAOIL - EIRIGH SUAS A STOIRIN - FACAL SIDH RAGHAIL NO AILEAN - FAGAIL LIOSMOR - 'FAIL ORA MAR DH'FHAG SINN - FEASGAR AGUS CEO ANN - FHIR A' CHINN DUIBH - FHLEASGAICH AN FUILT CHRAOBHAICH CHAIS - FHLEASGAIGH GUN CHEILL - FIAC AN MADRARUA - FIACH O DOMHNAILL - FILL, FILL A' RUINO - 'GAD CHUIMHNEACHADH - GAMNHAIN GEAL BAN - GAOL ISE GAOL I - GAOL NJA H-OIGHE - GARDAI AN RI - GED IS GRIANACH AN LATHA - GHRUAGACH OG AN FHUILT BHAN - GLEANN CAM - GOL NA MBAN 'SAN AR - GRAIH MO CHRIE - GRIOGAL CHIDHE - GRUAGACH OG D'AN O' THUG MI GRADH - GU MA SLAN LE NA GILLEAB - GUR A MISE THA GU TURSACH - GUR CRUIDIN DONN SGLOBALTA MO GHLOBAG AIR AN URLAR - GUR GILE MO LEANNAN - GRUGACH BHAN A' MHIN-FHUILT - GUR TU MO CHRUINNEAG BHOIDEACH - HEMAN DUBH - HI HOIREANNAN HO - HI RI HOIREANN O - HI U O RA HU O - HORI HORO MO NIGHNEAG - HORO MO BHOBAG AN DRAM - IM AIR NA H-ADAGAN - INGHEAN AN FHAOIT O'N nGLEANN - INNSIN BHEIL ATHA'N GHAORTHAID - IOMRACH EADAR IL' A'S UIST - IS FADA O BHAILE A D'AITHNEOINN - JIMMY MO MHILE STOR - LEANAN SIDHE - LEODHAS MO GHRAIDH - MA THEID TU 'UN AONAIGH - MAIGDEAN MHARI - MAIRI BHAILE CHRO - MARGADH AN T- SALAINN - MHAIGHDEAN MHARA - MHAIRE A BHRUINNIL - MO DHURACHD DO'N TIR - MO GRADH-SA AN JUR MOR IS E LAN - MO LEASTAR BEAG - MO NIGHEAN DONN BHOIDHEACH - MO NIGHNEAG BHOIDHEACH UIBHISTEACH - MO SHORAIDH NULL DO BHARRAIDH - MOCH DI-LUAIN - MUCAN BHALALLAN - MUILE NAM FUAR-BHEANN MOR - MUILTIN - MYLECHERANE - 'N AM BHI FAGAIL GHLASCHU - NA CONAIRIGH - NA GLEANNTA - 'NAIR THEID MI STEORNABHAGH - NAN LEADAICHEADH AN TIDE DHOMH - NIL MO SHLAINTE AR FONAMH - 'NUAIR DH' IADHAS CEO AN FHHEASGAIR DLUTH - O CHAN' EIL DUILEAM BHI BEO - O NA FILIBHIG - OGANAICH DHUINN - OIDCHE DHOMH 'S MI SUIREHIDH - ORAN NA CASAIG - ORAN AN EICH - ORAN NA BA - ORAN NA CIORA - ORAN NA GRUAGACH - ORAN NA H-IOLAIRE - ORAN NA MUILLNE - ORAN NA NAVY - ORAN NA SNOOPERS - ORAN NO STOCAINNEAN - PAIDEEN O RAFFERTY - PLUIRIN NA mBAN DONN OG - ORAN NAM FAOCHAGAN - ORAN SHEAMUIS UI CHROCHUIR - ORO BOG LIOM I - ORO MAVOURNEEN - PHIEGE A GRATH - POSADH SEANGAININ (Reel) - POSAIDH GLEGHEAL - PSALM - RAGHAD-SA O THUAIDH LEAT, A BHO - RATHAD NA mBURACH - REILTEAN LEANBACH - RIBHINN OG BHEIL CUIMHN'AGAD ? - ROISIN DUBH - RUIGHLEADHH CAILLEACH RI CAILLICH - 'S CIAN BHO'N DH' FHAG MI LEODHAS - 'S GANN GUN DIRICH - 'S TRUAGH NACH ROBH MIS FAR AN OG RINN MIMIREADH - 'S MIS' THA FO MHULAD - SAIGHDUIR TREIGHTE - SAOIL A MHOR AM POS THU ? - SCEILPIN DRIHAN - SE FATH MO BHADHARTHA - SE MO BHEACHD ORTT A BHAIS - SEAMUS MAC MURCHAICH - SEAN DUINNE CHA PHOS MI - SEOITHIN-SEO - SHEOL MI 'N UIRIDH - SIUBHAIL A BHIRLINN - SIUBHAL MAR RI SEORAS DUNN - SIUBHAN NI DHUIBHIR - SIUIL A GHRA/RUIN - SOIRIDH LEIS NA GLAINEACHAN - SUGH A' CHRUIDH- NEONAIDH - TA ME MO SHUI - TA MO CHLEANNHNAS DEANTA - TA MO MHARGADH DEANTA - TA SHIDE BHI GAD SHLAODADH - R A NALL 'UGAM - THA MI FO CHURAM AIR CULTHAIBH EIRINN - THA MI SOITH - TA MO CHLEAMHAS A DHEANAMH - THAT NIGHT IN BETHLEHEM (Carol in Gaelic) - THOIR MO SHORAIDH CEUD SORAIDH - TIOCHFAIDH AN SAMHRADH - TOG ORUM A'PHIOB - TOM AN T-SEARRAICH - UNA BHAN

GAELIC - sung in English, translated or English titles (where Gaelic titles are not represented) (see also MACARONIC) - AIRY GIRL - BALLYVOURNEY - BEND OF THE RIVER - BEST BOY IN THE VILLAGE - BLACK ROGUE - BONNY ISLE OF SKYE - BRIDGET THOMAS MINT - BROWN THORN - BUACHAL ROE - BURKE'S STREET - BY THE RIVER OF GEMS - CANAVIN'S LULLABY - COMICAL TAILOR - COW'S CROON - EAMONN McCANN - FAR FROM HOME I WOULD KNOW YOUR WALK - GIRL WHO WANTED TO MARRY A SHOEMAKER - GREEN AUTUMN STUBBLE - HAG WITH THE MONEY - HORSEMAN FROM MUNSTER - HAVE YOU SEEN RONALD OR ALAN? - I'M A USEFUL MAN ABOUT THE HOUSE - I'LL GO TO KANNORE - I AM A USEFUL MAN ABOUT THE HOUSE - I LOVE A BIG FULL JUG - ISLE OF ARRAN - JOHN IN THE MIST - KISMUl'S GALLEY - KITTY OF LOVES or KITTY TYRELL - LAMENT FOR WILLIAM CHISHOLM - LEWIS BRIDAL SONG - LITTLE BENCH OF RUSHES - LITTLE FAIR HAIRED KELLY - LITTLE INCH OF BALLINGEARY - LITTLE SHEEP - LOCH MAREE - LORD MAYO - LOST PUPPY - LOVELY STORNOWAY - LULLABY - MAIRI'S WEDDING - MERMAID SONG - MICHAEL PADEEN'S POOKIAN - MILKING SONG - MISTY MOUNTAIN - MOLLY MALONE - ONE DAY FOR RECREATION - PAT'S WIFE - PEARLS OF THE WHITE MOUNTAINS - PLAGUE ON THE SEA - PRETTY GIRL MILKING - QUEEN MAIVE - RISE UP MY DARLING - SARAH BRANDLEY - SEAGULL CRY - SLEEP I CANNOT FIND - SOLDIER SONG - SONG OF THE THRUSH - STOLEN PIG - STRABANE - SUMMER IS COME - TOO MUCH BUTTER - TWISTING THE HAYROPE - WANDERING OF CARROLL - WELL-MANNERED BRIDGET - WERE YOU AT THE ROCK? - WHITE EDGE OF THE STRAND - WHITE FLAIL - WITH KITTY I'LL GO - WOMAN OF THE HOUSE - YELLOW BITTERN --- Recordings see MUSIC-TYPES Listing

MANX GAELIC - Claire CLENNELL - Ned MADRELL - Joan OWEN - Alain STIVELL - Brian STOWELL -- FTX-007 -- Recordings see MUSIC-TYPES Listing

GAELIC - mentioned in song - HAUGHS OF NEWE

GAELIC AIR - Untitled Reel (##A) 5pts - KERR MM 1 #3 p26 "Gaelic Air"

GAELIC AIR - Untitled Jig (G) - KERR MM 1 #15 p48

GAELIC CLUB, THE - Jig - O'NEILL MOI #956/ DMI #180 (Am)

GAELIC REVIVAL, THE - Reel - O'NEILL (not in MOI) DMI #784 (A) 4pts

GAILY CHAUNT THE SUMMER BIRDS - BS by Thomas Ford of Irongate, Chesterfield 1830s (Roy Palmer Reprint) p20 (3v)

GAIRDNER CHILD, THE - GARDENER LAD

GALA, THE - Jig - MITTEL #14 p7 (D) 3pts

GALBALLY FARMER, THE - Song - O'LOCHLAINN MISB 1965 p114 - DOWN BY GRUYER'S GROVE

GALBALLY FARMER - Jig - MITCHELL #141 p104 (G) from Willkie Clancy (U-pipes) - ROCHE 1 #87 p39 (G) & 3 #103 p92 same title but tune is RAKES OF KILDARE of which this is a major version

GALICIA - Recordings see SPAIN under AREA Listing

GALLA WATER - "Bra, braw lass o Galla Water" - River rises in Mid-Lothian running S to join the Tweed 4m above Melrose - ROUD#2578 - best known version of Song by Burns 1793 but earlier versions in Herd & Chambers - HERD AMSS 1776 2 p202 (w/o) - JOHNSON SMM 2 1803 #125 p131 "Braw Braw Lads of GW" - SEEGER-McCOLL SI 1960 p17 Wm Miller (Ewan's father) Stirling -- OSSIAN IONA IR-001 1978

GALLAGHER'S (FROLICS) - Jig - BUlMER & SHARPLEY #61 - CRANITCH p53 (Em) - HARDEBECK p3 (Dm) 4pts - MAGUIRE 1 #17 p5 (low Am) "Gallagher's Jig" - MOYLAN 2 #275 p157 (#D) 5pts from John O Leary (melodeon) - O NEILL MOI #1008 DMI #222 (Dm) "O Gallagher's Frolics" -- GREHAN Sisters & Packie BYRNE (Uke-banjo & spoons): TRANSATLANTIC TRA-160 1967 with "Leitrim Jig" - MOVING CLOUD Danish-Irish Folk Group: GO 0102 n/d bef "Mist-covered Mountain" & "Humours of Whisky"

GALLAGHER'S BEST - 4 bar Reel/ Highland - KERR MM 4 #175 p20 (Em)

GALLAGHER'S LAMENT - DARLEY #12 p5 6/8 5pts m/o

GALLAGHER'S MARCH - 6/8 (A) - FELDMAN p85 & p175 from Francie & Mickey Byrne, Donegal -- John DOHERTY (fid) rec by O Doherty & Feldman, Co Donegal: TOPIC 12-TS-398 1984 with Reel "West Wind"

GALLANT BRIGANTINE, THE - "As I strayed ashore one Sunday from the GB" - LAWS #D-25 NAB 1950/64 p173 - ROUD#648 - CREIGHTON SBNS 1932 pp73-4 from Tom & Ben Henneberry - CREIGHTON MFS 1961 pp142-3 Edward Gallagher 1949 & Dennis Smith 3v (w/o) - IVES FSNB 1989 pp46-9 Stanley McDonald 1961

GALLANT FEMALE SAILOR, THE - "Good people give ear and listen to my song" - LAWS N3 - ROUD#1699 - ED&S 30:1 1968 p21 BS facsimile Catnach, London (March 10th 1835)

GALLANT FRIGATE AMPHITRITE, THE - ROUNDING OF CAPE HORN

GALLANT FORTY-TWA, THE - JOCK McGRAW

GALLANT FRIGATE, AMPHITRITE, THE - ROUNDING OF CAPE HORN

GALLANT HUSSAR, THE - "A damsel possessed of great beauty" - Jane & Edward - confined by parents - ROUD#1146 - BSs "Young Edward, the GH" - Bs by John FORD of Chesterfield 1830s (Roy Palmer Reprint 2001) "The GH" - SBG 2:#34/ 2:#193/ 2:#208/ 5:#110/ 5:#243/ 7:#185/ 7:#264/ 8:#192/ 9:#66/ 9:#160 - FORD VS 1899 1 p254, 2 pp91-93 - BARRETT EFS 1891 pp24-25 - DUNCAN Ms W135/ M122 (12v) - GREIG-DUNCAN Coll 1995 vol 5 #982 pp163-5 4var6v/m- SHARP Cf 1 p205 (not in Sharp-Karpeles 1974) - SHARP Morris Book - GRAINGER #256 Thomas Beedham, Brigg, Lincolnsh 1906 - GREIG FSNE 1906-14 #150 - JOYCE OIFM 1909 #290 p137 m only - GALWEY 1910 p27 - WILLIAMS #135 James West, Quenington, Gloucestersh (w/o) - HENRY SOP #243a: HUNTINGTON 1990 pp473-4 1928 (m/o)/ #243b: HUNTINGTON pp473-4 John McLeese, Bushmills, Co Antrim 1928 "Young Edward the GH" - KIDSON GEF 1926 pp42-3 - DALLAS CW 1972 pp89-91 "Young Edward" from Henry - HAMER GGr 1973 pp42-3 Arthur Lane, Shropsh - SHARP SG 2003 p39 5v from Emily Cockram, Meshaw, Devon 1904 from Ms --- HUBBARD BSFU 1961 pp141-2 Andrew Allen Ms diary, Utah (w/o) (refs) - see also THE BLUE- EYED STRANGER - RAKISH YOUNG FELLOW -- Roise GREEN rec by Seamus Ennis, Arranmore, Donegal 2/9/54: RPL 21902/ FTX-518 - La Rena CLARK rec by Edith Fowke Ontario, Canada: TOPIC 12-T-140 1965-

GALLANT HUSSAR, THE - Instrum - Morris Jig/ Waltz - KENNEDY FTB 1 p36 as waltz tune - FOLK SONG RESEARCH 4 #2 Oct 1985 -- William KIMBER (conc) rec by PK, Headington, Oxford 4/11/56: RPL LP 23504/ FTX-383 "Bold Hussar" for "The Fool's Dance or Jig" - "Son of Morris On" (Dance instrum): EMI SHSM-2012 1976 - Peter KENNEDY (mel): FTX-323 played as a waltz

GALLANT LABOURERS - WILTSHIRE LABOURERS

GALLANT LADS OF LANCASHIRE, THE - comp by HB -- Harry BOARDMAN (voc) with Leslie BOARDMAN (banjo) & Mike HARDING (jews harp): Radio 2 Xmas Prog 30/12/87 CASS-0423-4

GALLANT POACHER(S), THE - POACHER'S FATE - VAN DIEMAN'S LAND

GALLANT RAINBOW, THE - FEMALE WARRIOR

GALLANT SHIP, THE - "Three times round went our GS" - Childrens Circle Game coll Somerset - GOMME/SHARP 1912 p6 -- see also MERMAID

GALLANT SHOEMAKER, THE - "There lived a lassie hard doon by - and O she was a charming creature - Her father he'd nae mair bit her - an her love's a GS" - GREIG-DUNCAN 5 1995 #993 pp199-204 (8var 11v/4m)

GALLANT SOLDIER, THE - BOLD SOLDIER

GALLANT TIPPERARY BOYS, THE - YOUNG MAY MOON

GALLANT WHITE HORSEMAN, THE - Air - ROCHE 3 #32 p9 (Am) 3/4

GALLANT YOUNG KNIGHT, THE - LABOURING MAN'S DAUGHTER, THE

GALLERIES - comp by Joni Mitchell -- Marie LITTLE: ARGO ZFB-19 1971

GALLEY (ship) SONG - GRAIL GALLEY - MERMAID (K) - UP HELLY AA

GALLEY WATCH, DA - Shetland Reel - SHETLAND Folk Society Book -- Willie HUNTER (fid) & Wiilie JOHNSON (gtr) of Lerwick Shetland rec London 14/10/58: RPL LP 24378 aft "Da Underhill" - DA FORTY FIDDLERS with Marjorie SMITH (piano): LEADER LED-2058 1973 with "Kail and Knockit Corn"- THE BOYS OF THE LOUGH: LEADER LER-2090 1974 - Trevor HUNTER, Davie TULLOCH (Fiddles) & Violet TULLOCH (piano): TOPIC 12-TS-281 1976 with "Kail & Knockit Corn"

GALLIARD -- Nansi RICHARDS (triple harp) rec 25/4/63: RPL LP 27994/ FTX-351 "Gagliarda"

GALLON OF WHISKY AND A BARREL OF BEER, A - "For better or worse I remember this verse" - comp by Dominic Behan - Drinking & Uneasy Wedlock Song -- KERRIES: MAJOR MINOR MMLP-9 1967

GALLOP, Rodney - writer on folk ceremonies in Spain & Portugal "A Book of Folk Ways" publ by Cambridge University Press 1961 -- Douglas KENNEDY talks about him: FTX-481-493 (on 492 & 493)

GALLOPE, AN - SIEGE OF ENNIS

GALLOPS - GALOPING JIG - WINSTER

GALLOWAY - see AYRSHIRE, WIGTOWN, KIRKCUDBRIGHTSHIRE - - BONNY GALLOWAY - DRUNKEN WIFE OF GALLOWAY - DUMFRIES - FAIR GALLOWA' - KIRKCUDBRIGHT - BANKS OF LOCH RYAN -- Recordings see AREA Listing

GALLOWA' HILLS, THE - "For I'll tak ma plaidie contented to be" - Ch: "The GH are covered with broom" - BUCHAN 101SS 1962 p102 Jeannie Robertson with note about Wm Nicholson,travelling minister-poet of Galloway - PORTER-GOWER 1995 pp171-2 3v & ch from JR -- Jeannie ROBERTSON of Aberdeen rec by PK, London 1953/ rec Aberdeen 14/8/63: RPL LP 27809 (3v only) - Jimmy STEWART rec by Isabel Sutherland, Blairgowrie, Perthshire July 1955: 7"RTR-1211-2/ CASS-60-0966-7/ FTX-184

GALLOWAY HORNPIPE - Cf GALWAY HORNPIPE -- Tom HUGHES (fid, fid & gtr) SPRINGTHYME SPR 1005 1981 aft "Redesdale (Underhand) Hornpipe"

GALLOWAY MAN, THE - OLD SOW

GALLOWAY TOM - Jig (A) - ALLAN #16 p5 (A) "Paddy the Dandy" - BREATHNACH CRE 1 #27 "Buachailin Bui" (Little Yellow Bird) - GIBLIN #92 p41 (D) "PTD" - KENNEDY FTB#3 Jigs pub Mallinson 1997 #48 p13 (Bm) 6pts alt: "Come in the evening" "The Goat's Horn" "Kelso Races" "Lark in the Morning" "Thrush's Nest" "A Western Lilt" - Tunebook Ms #126 p49 alt: "The Boughaleen Buie" 6pts (Bm) O'NEILL MOI #744-5 5pts 2 Settings/ DMI #34 "Galway Tom" alt: "Boughaleen Buie" "The Welcome" - ROCHE 1 #86 p39 (A) 3pts

GALLOWGATE LASS - O'NEILL MOI #1023/ DMI #236 3pts -- Jack ARMSTRONG & NORTHUMBRIAN BARNSTORMERS Band rec by Alan Lomax 1951: SAYDISC SDL-252 1972 aft "The Beacon" - Bobby CASEY (fid) rec by PK - Jackie McCARTHY (conc) of Co Clare RTE radio prog 9/11/88 CASS-60-0899 - Willy TAYLOR (fid), Joe HUTTON (N- pipes) & Will ATKINSON (harmonica): TOPIC TSCD-669 1998 Northern Dances titled "G Rant" aft "Christie McLeod" & bef "Charlie Hunter"

GALLOWS - see also HANGING - EXECUTION - ALAN BAIN - FRANK McHUGH - JACK HALL - JACK LEFROY - McPHERSON'S RANT - MAID FREED FROM THE GALLOWS - MANCHESTER THREE

GALLOWS SONG, THE - "After morning there comes an evening" - "As I walked up the streets of -" - LAWS #L11 ABBB 1957 p171 "Gallows" - ROUD#896 - HENRY SOP #705/ HUNTINGTON 1990 p132 Mrs James De Vine, Belfast 1937 "The Dreary Gallows" - KENNEDY FSBI 1975 p699 Sarah Makem 1952 "Derry Gaol" - FMJ 3:3 1977 pp227-8 Sam Henry #705 - Tune used for POSAIDH GLEGHEAL --- BARRY Maine 1929 p389 - CREIGHTON-SENIOR TSNS 1950 p109 4var - LEACH Labrador 1965 p96 "Sweet Ann O'Neill" (11v) - Tune see THE ACQUITTAL OF THOMAS HALLORAN -- Sarah MAKEM rec by PK , Keady, Co Armagh 14/7/52: 7"RTR-0547/ RPL 18476 (first few verses with Annie Jane KELLY) talk aft about song/ CAEDMON TC-1163/ TOPIC 12-T-195/ FTX-029 (with conc) (Vs 5-7 omitted)/ FTX-161/ rec by Jean Ritchie: COLLECTOR (USA) CLE-1201/ TOPIC 12-T-182 1968 "Derry Gaol" - Peter DONNELLY, rec by PK, Castlecaulfield, Co Tyrone 19/8/53: RPL 22336 (part of song only) "Derry Gaol" - Shirley COLLINS with Dolly (flute organ): TOPIC 12-T-170 "The Streets of Derry"/ FTX-310 A-ROVING 1968 #4 - Susie CUNNINGHAM rec by Hugh Shields, Teelin, Co Donegal 1968: LEADER LEA-4055 1972 "The Weary Gallows" - Peter BELLAMY with concertina: FLEDGLING FLE-1002 1979/ TOPIC 12-TS-400 1981 "Derry Gaol" - John CORRY rec by James P Foley, Castlederg, Co Tyrone 1985: FTX-178 - Girl singer (with U-pipes/ gtr later) BOTHY BAND: CASS-60-0885 - Peter BELLAMY with Anthea, Louis Killen, Bill Shute & Lisa Null, Dave Swarbrick, Watersons, Royston & Heather Wood TOPIC 1979/ FLEDGLING FLE-1002 1992 "Both Sides Now & Then"

GALLUS BLOKE - Scots Children's Song -- Joe GORDON: EMI CLP 1379 1960 - CORRIES: FONTANA CLP-1379 1960

GALOP, THE - Jig - KENNEDY FTB#3 Jigs pub Mallinson 1997 #46 p12 (A) - Tunebook Ms 6/8 (D) #170 p420

GALOP HEY - Polka - MOYLAN 2 #50 p30 (D) from John O Leary (melodeon) "Paddy Spillane's #2" - ROCHE 3 #136-7 p42 (A) 2/4 "Walls of Limerick #2" & "Waves of Torey #2"

GALOPADE QUADRILLE, THE - Polka - Cf "Ring o' Bells" tune - KERR MM 4 #395 p43 (D) "Galopade" - Tunebook Ms (G) 4pts #052 p357 (G/C)

GALOPEDE or THE PERSIAN DANCE - Quadrille Polka, Hornpipe & Country Dance (G) - BALMORAL #2 p25 "Persian Dance" - KENNEDY FTB 1 31/ #113 #29 (G) - Tunebook Ms Q156 "Yarmouth Reel" - KERR MM 4 #296 p31 "Corn Field" -- Fred PIDGEON (fid) rec by PK, Stockland, Devon 1954: FTX-087 - Kate BUTTERS (acc & drum), rec by PK, Thaxted, Essex, 11/4/55: RPL 22170/ FTX-116(with Abingdon Morris) - FLOWERS & FROLICS rec "Empress of Russia" Islington London: FREE REED FRR-016 1977 with "Dorset 4- hand Reel" & "Shepton Hornpipe" - Bob RUNDLE (mel) rec by PK 1978: FTX-124 - Jim SMALL (harmonica), Cheddar, Somerset, 1980: FTX-138 - FAIRLANDS FAMILY BAND rec by Dave Byrne, Cheddar, Somerset: cass 1980 bef "Grandfather's Polka" - THE HOP with Nigel CHIPPENDALE: CASS-0484 aft "Over the hills & far away"

GALOPING DANCE, THE -- Percy LAVARELLO (mel) of Tristan de Cunha rec by PK, Gosport, Hants 1962: FTX-609

GALOPING JIG, THE - KENNEDY FTB#3 Jigs pub Mallinson 1997 #47 p12 (Am) - Tunebook Ms (Am) #20 p8 - Cf NEW FOUND OUT

GALOPING O HOGAN - Jig - ROCHE 1 #94 p41 (G)

GALOPING RANDY DANDY-O - Sea shanty - HUGILL 1961 p168 - ED&S 42/3 1980 p18 Note by Roy Palmer "Countryman's Visit to Bartholiomew Fair" -- THE YOUNG TRADITION TRANSATLANTIC TRA- SAM-13 1969 "Randy Dandy O" - Ewan Mc COLL (& Ch) CRITICS GROUP: ARGO ZDA-138 1971

GALOPING YOUNG THING, THE - Jig - O'NEILL DMI #309 (not in MOI) (D)

GALTEE FARMER, THE - "The ould G F had an old G mare" - Enniscorthy (Wexford) Fair - buyer from Dublin - Irish Tinker Composition - ROUD#9305 -- rec "Puck Fair", Killorglin, Co Kerry 11/8/47: RPL 13383 (Part only) - Lal SMITH (tinker) of Wexford rec by PK, Belfast 25/7/52: RPL 18580 (talk bef)/ FTX-167 - STEELEYE SPAN: CHRYSALIS CHR-1071 1975

GALTEE HUNT, THE - Set Dance A=8 & B=12 (40 bars) - O'NEILL MOI #1799 & 1800 & DMI #976 (G) "The Hunt" - SULLIVAN 3 #32 p12 (G)

GALTEE MOUNTAIN - Hornpipe - O'NEILL (not in MOI) DMI #950 (Em)

GALTEE MOUNTAIN BOY - "I joined the flying column in 1916" - Rebel Song -- John BEAG: O FLATHARTA (v/gtr) CIC-019 nd CASS-0884

GALTEE MOUNTAINS, THE - see THE FLAG OF SINN FEINN -- Jean STEWART (Thompson), rec by PK, Blairgowrie, Perthsh 1961: FTX-185 - Marie GREHAN TRANSATLANTIC TRA-160 1967 "On the G Mountains"

GALTEE RANGERS, THE - Reel (D) - BREATHNACH CRE 2 #201 p104 from Denis Murphy Kerry - MITCHELL #132 p98 {Am) from Willie Clancy (U-pipes) - ROCHE 3 #84 p26 -- Denis MURPHY & Julia CLIFFORD (fids): CLADDAGH CC- 1973 with "Glentaun Reel" - Pat MITCHELL (U-pipes): TOPIC 12-TS-294 1976

GALWAY - County of Irish Republic - ALL THE WAY TO GALWAY - ARAN ISLANDS -- AFTER AUGHRIM - BUCKS OF ORANMORE - CARRAROE JIG - CHURCH OF CLEGGAN - HUMOURS OF LOUGHREA (Reel) - LOCKS AND QUAYS OF GALWAY (Reel) - LONDON MERCHANT - MY ROVING GALWAY BOY - OLD MAIDS OF GALWAY (Reel) - TRIP TO GALWAY -- Recordings see AREA Listing

GALWAY BAY -- Barney O SHAMROCK: CASS-0929 nd - ASH PLANT APCD-002 1999

GALWAY BAY - (Parody) - "Yet then maybe some day I'll go back to Ireland" - ROUD#12926 - see RICHARDS-STUBBS EFS 1979 p37 "Ditton Bay", Runcorn-Widnes (Anon 1950's) -- Liam O Connor rec by PK, Pomeroy, Co Tyrone: 7"RTR-0563 - THE FONTANAS: PICKWICK Allegro ALL-868 1967 - Unidentified voice with Margaret BARRY rec by Bill Leader, Bedford Arms, Camden Town 1957/8: TOPIC TSCD-664 1998

GALWAY BAY - Hornpipe - O'NEILL MOI #1619/ DMI #853 (Gm)

GALWAY GIRL, THE - "Let there be hush and hold your tongue" Ch; "For she's my darling, neat and trim" - He only has a cabin poor but he wants to change her name to "Mistress Tyrll" -- John McLAVERTY rec by PK, Belfast 7/7/52: 7"RTR-0542/ RPL 18376

GALWAY HORNPIPE, THE - (D) - ALLAN #107 p27 - BRODY p116 - CRANITCH #87 p160 - TAYLOR p24 (G) 4pts -- Michael COLEMAN (fid with piano)rec USA 1922: VIVA VOCE VV-004 1991 d/cass bef "Mc Dermott's" - THE GALLOWGLASS CEILI BAND: PICKWICK Hallmark HM-532 1965 bef "Tim the Turncoat"

GALWAY MILITIA'S GRAND MARCH - Tunebook Ms (D) #56 p146

GALWAY RACES - SPORTING RACES

GALWAY RAMBLER, THE - Reel -- Sean RYAN (whistle) with Alec FINN (bouzouki) of DE DANNAN RTE "Long Note" 9/11/88 CASS 60-0899 - Phil BREEN (fid) rec by PK, Belleek, Co Fermanagh 19/7/52: RPL 18543/ FTX-370 titled "Galway Rambles" aft "Flax in Bloom" & "Milestone"

GALWAY REEL, THE - DARLEY #30 p12 "A Galway Reel" - KERR MM 4 #158 p19 (D) - LEVEY 1 #82 p32 (Dm) - O'NEILL MOI #1194/ DMI #471 (C) "My Maryanne" & MOI 1341/ DMI #596 (C) "The Boys of Galway" - SHASKEEN 2 #24 p18 (C) "My Mary Anne" - Cf O'NEILL MOI #1513/ DMI #732 "Winter Apples" - see APPLES IN WINTER

GALWAY SHAWL, THE - "In Oranmore, in the County Galway" she sings "Blackbird, Stack of Barley, Brave Rodney's Glory & The Foggy Dew" - ROUD #2737 - HENRY SOP #652/ HUNTINGTON p269: Bridget Kealey, Dungiven, Co Derry 1936 - McCOLL-SEEGER TDIA 1986 p218 from Sheila MacGREGOR - Sean O Boyle suggests song must originally have been in Gaelic - tune used for LION'S DEN ("Carrbridge Castle"), I'LL LAY YOU DOON, LORD BATEMAN ("Susan Pyatt") & I WAS DRUNK LAST NIGHT (all sung by Jeannie Robertson) -- Winnie RYAN (tinker), rec by PK, Belfast 24/7/52: RPL 18305: FTX-166 - Belle STEWART & Greta rec by Isabel Sutherland, Blaigowrie, Perthsh July 1955: 7"RTR-1211/ CASS-0966-7 - Sheila MacGREGOR (Belle' daughter) rec by PK, Blairgowrie 1955: FTX-182 - Angela MULKER of Croisin Co Clare rec London March 1956: RPL 22832 - Margaret BARRY (with banjo) rec by PK, London 19/8/56: FTX-070/ (unacc) rec by Ewan Mc Coll: RIVERSIDE RLP 12-602 1955/ TOPIC 12-T-123 1965/ ROUNDER 11661-1774-2 1998 - Dolly Mc MAHON rec Seamus Ennis, Dublin 1960: RPL LP 29882 - McCARTY FAMILY (v/ gtr) with Paddy Gallagher rec by Ewan McColl & Peggy Seeger, Tribute Concert Cecil Sharp House: Radio 2 12/11/87: CASS-0425 (break in middle at tape turn-over) - BARNBRACK Irish Party Sing- Song: CASS-60-0927

GALWAY TOM - GALLOWAY TOM

GAMBLE GOLD - ROBIN HOOD AND THE PEDLAR

GAMBLING - RACING - CUCKOO ("Coo coo bird) - GAME OF ALL FOURS - GOLD WATCH - I HAD A HANDSOME FORTUNE -- Recordings see SUBJECTS Listing

GAMBLING MAN, THE - DARLING COREY - ROVING GAMBLER

GAMBLIN MAN - comp Woody Guthrie -- Lonnie DONEGAN: PICKWICK Hallmark HMA-204 1956/1965

GAMBLING SUITOR, THE -- Paul CLAYTON & Jean RITCHIE (with gtr): TRADITION TLP-1011 1957

GAME COCK, THE - "In fair London city a damsel did dwell - for wit and for beauty none could her excel" She hides her husband in a cupboard, but, when he makes sounds, she says its only her GC - ROUD#311 - Bs by Sanderson "Bold Trooper" (BT)- BARING GOULD Ms #117 (a) J Woodrich Devon 1889 (b) Samuel Fone 1893 (10v & 2 tunes) "The BT" - JFSS 35 1929 p274 Moeran: Charlie Chettleburgh 1927 "The BT" - PURSLOW MB 1965 p243 Gardiner: Jesse Cole, Oakley, Hampsh 1908 "The BT" - MORTON FSSU 1970 pp80-1 John Maguire - MORTON CDGD 1973 pp144-5 John Maguire, Tonaydrumallard, Co Fermanagh (MERCIER IRL-11) "The Wee Croppy Tailor" - COPPER S&SB 1973 pp270-1 Frank Cole "The Trooper" - KENNEDY FSBI 1975 #200 p457 Harry Cox 1956 - PALMER EBECS 1979 #105 pp176-7 Moeran: Charlie Chettleburgh, Sutton, Norfolk "The Groggy Old Tailor" --- LEACH Labrador 1965 p256 "Tiddy the Tailor" - PEACOCK SNO 1965 1 pp243-248 Harry Curtis 1952, Joshua Osbourne 1960 & Arthur Nicolle 1958 3v/m, Nfl "The BT" - BALLAD OF KNOCKING NELLY (Wrigley) -- Charlie Chettleburgh rec by E.J.Moeran, Winterton, Norfolk 1947: COLUMBIA SL-206 1951/ ROUNDER CD-1741/ FTX-019 - Frank COLE rec by Bob Copper, North Waltham, Basingstoke, Hampsh 1955: FTX-416 - Harry COX rec by PK, Catfield, Norfolk 1956: RPL LP 22914 "The Bold Drover"/ FTX-032 / 16mm film interview with Charles Parker 1962: FF-2217/ DTS LFX-4 1965"The Groggy Old Tailor"/ rec by Leslie Shepard 9/10/65: TOPIC TSCD-512 (D) 2000 "The Bold Drover" - Johnny COLLINS & friends: TRADITIONAL SOUND TSR-014 1973 (Cox) - Cyril TAWNEY (voc/ gtr): LEADER LER-2095 1976 Baring Gould version - Bob COPPER (unacc): FTX-239/ TOPIC 12-TS-328 1977 Cole version/ CASS-0198 - Nora Cleary, Milltown Malbay, Co Clare 1976-7: (TOPIC 12-TS- 369)/ TSCD-656 "The Bold Trooper" - (Jumbo BRIGHTWELL, rec Keith Summers, Leiston, Suffolk: TOPIC 12-TS-375 "The Blacksmith's Daughter")

GAME COCK REEL, THE - COLE p4

GAME OF CARDS, THE (or GAME OF ALL FOURS) - "As I was a-walking one midsummer morning" - Card-playing - ROUD#232 - BSs - SHARP-KARPELES CSC 1974 #276 pp247-8 Charles Ash, Crowcombe 1908/ Henry Reed, Axbridge 1908 1v/m/ Samuel Burman, Durston 1908/ Mrs Coombes, Bridgwater 1906/ Robert Dibble, Bridgwater, Somerset 1905 1v/m "The Game of Cards" - GARDINER Ms 1905-9 Hampsh:4var & 1 from Surrey - REEVES EC 1960 #2 p43 Gardiner: Wm Randall, Hursley, Hampsh 1905 7v (w/o) "All Fours" (mentions "Croydon") - PURSLOW MB 1965 p35 Gardiner: Wm Randall 1905 & Fred Osman, Lower Bartley, Hampsh 1908 - PALMER SOM 1972 pp57-8 George Dunn, Quarry Bank, Staffordsh 1971 "All Fours" - SING vol 3 #1 Charlie Wills: "One two and three" - KENNEDY FSBI pp402-3 Charlie Wills 1952 "The Game of Cards" - McCOLL-SEEGER TSES 1977 pp148-152 Caroline Hughes (gipsy), Dorset 1962-66/ Levi Smith (gypsy), Surrey-Kent 1971 "All Fours" - HOLLOWAY-BLACK LEBB 2 1979 1979 pp44-5 Pitts Bs London (w/o) "The Cards" - RICHARDS-STUBBS EFS 1979 p107 from Phoebe Smith --- SIMPSON BBB 1966 p508 Elizabethan "A new game of cards" -- Harry WESTAWAY rec by PK, Belstone, Okehampton, Devon 1950: 7-T-010/ FTX-086 & 241 - Bill WESTAWAY, his brother, rec by PK, Belstone 1952: RPL 17794 "As I walked out" (1v) - Wally FULLER (gypsy) rec by PK, Laughton, Sussex 1952: RPL 18719/ FTX-140 (breaks into others songs first) talk bef - Charlie WILLS rec by PK, Morcombelake, Bridport, Dorset 1952/ 1968 RTR- 0084/ FTX-017 (with fid) (vs 2, 5, 7 & 8 omitted)/ FTX-097/ rec by Robin Teague: LEADER LEA-4041 1972 "The Game of Cards" - Ben BAXTER, rec by Seamus Ennis, Southrepps, Norfolk 1955: RPL 22156 ("Going to Windsor") - Sam LARNER, rec by Philip Donellan, Winterton, Norfolk, 1958: FTX-139/ rec by Ewan McColl & Peggy Seeger: FOLKWAYS FG-3507 "All Fours" - Tom WILLETT (gypsy) rec Kent: TOPIC 12-T-84/ rec by PK 1963 - Carolyne HUGHES (gypsy) rec by PK nr Blandford, Dorset 19/4/68: 7" RTR-0120/ FTX-143 - Ewan MacCOLL "The Wanton Muse" ARGO ZFB-67 1968 - George DUNN rec by Roy Palmer, Quarry Bank, Staffordsh: LEADER LEE-4042 1973 "All Fours" - Levi SMITH (gypsy) rec by Mike Yates, Epsom, Surrey: TOPIC 12-T-253 1975/ TSCD-661 "The Game of Cards" - Phoebe SMITH rec by Mike Yates (?): VETERAN VT136CD 1998 - Maddy PRIOR & June TABOR: CHRYSALIS CHR-1101 1976 (Charlie Wills version) - John KIRKPATRICK (acc/bass conc): TOPIC 12-TS-355 1977 (Levi Smith version)

GAME OF FOOTBALL, THE - "Last week for diversion, bad luck to it all" - comp singer's father (?) - ROUD#1881 - RICHARDS-STUBBS TEF 1979 p59 -- Mary DUFFY rec by Sam Richards & Tish Stubbs, Stockton-on-Tees, Yorksh: FOLKWAYS FE-38553/ CASS-1292

GAME OF LOVE, THE - Reel - BREATHNACH 2 1976 #293 p148 (Em)

GAME PLAYED IN ERIN GO BRAGH, THE - Air - ROCHE 1 #34 p17 (Dm) 6/8

GAMES - see also BALL-GAMES - CHILDREN - FOOTBALL - HANDBALL - MARBLES - ON THE CROFT (Pitch and Toss) - SHINTY (Highland Hockey) - SPORT - see ED&S mag XXXV/3 1973 p109 (an eaerler one has info on Fives Court) -- Recordings see SUBJECTS Listing

GAMEKEEPERS - CAPTAIN WEDDERBURN - CRUEL GAMEKEEPER - LAKES OF COOLFINN - WHILE GAMEKEEPERS LIE SLEEPING - WICKED LADY CHATTERLEY (S Carter)

GAMELAN -- Recordings see INSTRUMENTS Listing

GAMHAIN GEAL BAN, AN - (The bright white calf) - the poet sings the praises of his love, his "bright white calf"saying that if misfortune were to strike him, eg at card-playing, he would lose his love and throw himself into the river - CROININ 2000 #18 pp57-60 -- Elizabeth CRONIN rec by Seamis Ennis, Ballyvourney, Co Cork May 1947: CBE 390a/ FOUR COURTS CD-1 #13

GAMMON - Irish Tinker's Language - see TINKERS - Irish

GAN AIMH - (Irish meaning) UNTITLED

GAN TO THE KYE WI ME - "my love" - ROUD#3162 - STOKOE-REAY SBNE 1899 pp138-9

GANDER IN THE PRATIE HOLE, THE - Jig (D) - BREATHNACH FMDI 1971 p141 from Sean Keane/ CRE 1 #30 p13 (D) - MITCHELL #117 p89 from Willie Clancy (U-pipes) - SULLIVAN 1 p9 (D) - TWEED p5 (D) -- Willie CLANCY, Clare: TOPIC 12-T-175 1967 learned from an old man in West Cork "The Gander" - Tommy POTTS (fid): CLADDAGH CC-13 1971 aft "Garret Barry's" & bef "Rambling Pitchfork" - Paddy MALONEY & Sean POTTS (whistles) with Peadar MERCIER (bodhran) Clare: CLADDAGH CC-15 1974 aft "Piper's Chair" - PLANXTY: POLYDOR Super 2383-301 1974 aft "Hare in the Corn" & "Frost is all over" - Moira Ni Hussey (Irish harp) accomp Chris NEWMAN (gtr) Concert Hall Radio 2 16/3/89: CASS-90-0715

GANDER'S STRUT, THE - Reel - FELDMAN p246 (G) from Peter Turbit, Donegal

GAN' TO THE KYE WI ME - "my love" - ROUD#3162 - STOKOE-REAY SBNE pp138-9 - WHITTAKER NCB

GANG WI' ME TO THE SHORE - ROCKS OF RODEL

GANGS -- Recordings see SUBJECTS Listing

GANNON'S BARN DANCE - James Gannon was fiddle-teacher of both Michael nd Michael Coleman -- Michael COLEMAN rec USA 1921-36: VIVA VOCE d/cass 004 1991 bef "Untitled BD"

GANNON'S HORNPIPE - JOHNNY JOE GANNON'S

GANNON'S REEL -- Michael GORMAN (fid) of Sligo rec by PK, London 1956: 174

GANNON'S SLIP JIG - ANDREW CAREY

GAOL - JAIL - PRISON - WORK

GAOL ISE, GAOL I - Scots Gaelic Waulking Song -- Morag McLARTY & children, rec Greenock, Renfrewsh 4/6/63: RPL LP 29714

GAOL SONG, THE - "Step in, young man, I know your face" - life in jail - turnkey - treadmill - ROUD#1077 -- Hammond Ms has 2 Dorset versions - SHARP Ms 23 "Taunton Gaol" Hambridge, Somerset - JFSS 7 1923 pp47-49 Hammond: Wm Davy, Hooke & Sam Gregory, Beaminster, Dorset - PENGUIN BEFS 1959 p39 Hammond: Wm Davy - REEVES EC p258 Gardiner: George Blake, St Denys, Hampshire 1906 (w/o) "There goes a man just gone along" ("Salisbury Assizes") - BROCKLEBANK-KINDERSLEY DBFS 1966 p11 Hammond: Wm Davy & Sam Gregory - ED&S 28:1 1966 p23 Hamer "Sweet Swansea" - HAMER GG 1967 p49 May Bradley, Shropshire "SS" - PURSLOW FD 1974 p32 Gardiner Hants 1906 mentions "Jack Ketch" & "Salisbury Assizes" - COPPER SSB 1973 p292 coll Hampshire "Winchester Gaol" - FMJ 3:2 1976 pp154-5 Janet Blunt Ms: Phyllis M Marshall: Mrs Murphy, Bathpool, Devon 1916-17 "Love and Liberty" - RICHARDS-STUBBS EFS 1979 p207 from Sharp Ms & p210 coll Gardiner "There goes a man " -- Frank PAINE rec by PK, Hambridge, Somerset 25/1/57 "Taunton Gaol" 5"RTR-0941 - Ted CULVER (voc/gtr & ch) of "TheCritics Group" rec London: ARGO ZFB-61 1960 - Barry SKINNER: ARGO ZFB-34 1971 - YETTIES (unacc with drum) on Radio 2 9/12/87: CASS-60-0554

GAOL SONGS - BURGLAR SONG - MEET ME TONIGHT LOVE BY MOONLIGHT - SWEET SWANSEA

GAP IN THE WOOD, THE - Jig - KENNEDY FTB#3 Jigs pub Mallinson 1997 #49 p13 (Am) - Tunebook Ms #32 p12 (Am) "The Gap OF the Wood" - Cf O'NEILL 981/197 "The Short Grass"

GARB OF OLD GAUL, THE - 4/4 March - KERR MM 3 #413 p46 (C) "In the garb of Old Gaul" & KERR MM 4 #385 p41 (C) - KOHLER 1 p4 (Bb) alt: "42nd Highlander's Quick Step"

GARCON VOLAGE, LE - Jig - BALMORAL p30 (G) 3pts "The favourite flirtation" - KERR MM 1 #10 p29 (G) "Garcon Volange"

GARDAI 'N RI - (The King's Own Guards) - Irish Gaelic - O'BAOIGHILL 1944 p34 - An tUltach Oct 1936 2 Donegal variants - KENNEDY FSBI 1975 #35 Conal O Donnell - Liam O Connor's Draft Ms "Songs of the North of Ireland" 1994 p200 -- Hudie DEVANEY rec by PK, Ranafast, Co Donegal 24/5/53: RPL 19970 - Conal O'DONNELL rec by PK, London 1962: FTX-003

GARDEN GATE, THE - "The day was spent, the moon shone bright" - "the village clock struck 8" - Mary - ROUD #418 - Bs by FORD of Chesterfield 1830s (Palmer Reprint 2001) also has "Answer to the Garden Gate" - BSs incl BGS 2:#152/ 4:#382/ 5:#70/ 7:#276/ 9:#43/ 9:#179 - BELL BSPE 1857 pp221-3 (w/o) - DIXON SOP (w/o) Wilkly Bolton, Yorksh dalesman & singer who accompanied himself on the "Union" (bag)pipes - Very many broadsides - BELL SOP (as Dixon) - BROADWOOD ECS 1893 pp72-3 F Scarlett Potter: nn, Halford, Warwicksh - GREIG-DUNCAN 5 1995 #981 p157-62 (9var 5v/m) - WILLIAMS Ms #577 (w/o) - GRAINGER ONS #5 RNS #68 Mrs Wilkinson, Brigg, Lincolnsh/ ONS #98 nn, Barrow, Lincolnsh 1906/ Mrs F W Bulcock, Brisbane, Australia 1926 "She paced the garden to and fro" - Lucy BROADWOOD Coll p67A "The Harp" & p69A "The Mayflower: New Songs" Pitts BS (w/o) - HENRY SOP #770/ HUNTINGTON 1990 p485 Willie Logue, Carnkilly, Co Derry 1938

GARDEN HOUSE POLKA, THE - SEATTLE 1990 p66 "Jim Rutherford's Polka" (G) -- Jim RUTHERFORD (fid) rec by PK, Rochester, Northumb 1954: FTX-121 Talk before about how it came to be called "Jim Rutherford's Polka"

GARDEN OF DAISIES, THE - Set Dance - ALLAN #113 p29 - BAYARD DTF suggests Cf "Tatter Jack Walsh" - KENNEDY FTB 2 1997 #51 p14 (D) - Tunebook Ms #65(a) p290 (D) 3/4 time - MITCHELL & SMALL 47 p93 from Patsy Touhey (U-pipes) - O'NEILL MOI #1797-8/ DMI #974 Set Dance - PETRIE 2var - ROCHE 2 p31 -- Liam WALSH (U-pipes), Waterford 1924: TOPIC 12-T-262 1975 - Frank LEE'S TARA CEILIDH Band: REGAL ZONOPHONE MR-1106 (78 rpm) CASS 0892 with "Rodney's Glory" - May KEOGH (fid) with Tommy DEMPSEY (acc): GAEL-LINN CEF-017 1967 - Bernard O SULLIVAN & Tommy MAHON (conc) Co Clare: TOPIC 12-TFRS-505 1976 - Seamus ENNIS (U-pipes): RTE-CD-199 1997 aft "Droighnean Donn"

GARDEN WHERE THE PRATIES GROW, THE
- "I met her in the" - "O have you been in love, my boys - O have you felt the pain?" Sooner be in gaol than be in love again - Kathleen - not like city girls - Ch: "She was just the sort of creature, boys"- ROUD#4803 - tune used for I'VE BEEN TO AUSTRALIA - OLD ALARM CLOCK - PIPER McNEIL - TEN GREEN BOTTLES -- Lal SMITH & Mary DORAN (tinkers) rec by PK, Belfast 1/8/52: RPL 18586/ FTX-167 (2v frag) - Jack TARLING rec by NL, Haverhill, Suffolk 30.4.95: NEIL LANHAM NL-01 (gift) CASS-1357 --- Lena Bourne FISH rec Frank & Anne Warner, East Jaffrey, NH USA 1940: FTX-922 (1v & ch only)

GARDENS - OVER THE GARDEN WALL (K)

GARDENER AND THE PLOUGHMAN, THE - "When I was in my fifteenth year from trouble I was free" - Dialogue on relative merits of their occupations - ROUD#339 - GREIG-DUNCAN 6 1995 #1125 pp117-122 (8var 14v/5m) - GREIG-DUNCAN 6 1995 #1217 pp386-7 (3var) 6v/3m "It's braw sailin on the sea" -- BROADWOOD ECS 1893 pp126-7 Mr Grantham, Holmwood, Surrey - ORD BB 1930 p94 (w/o) "The Gairdner & the Plooman" - O SHAUGHNESSEY YB! 1975 pp33-4 & 75-6 Grainger Ms #286: Joseph Leaning, Barton-on-Humber, Lincs 1906 "Old Friend the G & the P" - see PAINFUL PLOUGH -- Peter PRATT rec by PK, Toab, Orkney 1955: FTX-189/ FTX-389 - "Come all you jolly ploughmen"

GARDENER LAD, THE - "A gairdner lad that lives near by"- CHILD #219 "The Gardener" (3 Scots var) "Proud Maisrie stands at her father's door" - ROUD#3 (with "Seeds of Love" & "Sprig of Thyme" - LONG DIOW 1886 pp129-130 "The Gardener's Choice" - GREIG-KEITH LL 1925 - ORD BB 1930 p94 "G and the Ploughman" - GREIG-DUNCAN 4 1990 #840 p280 (5var) - McCOLL SS 1953 p55 from his mother - SEEGER-McCOLL SI 1960 p33 Betsy Henry (McColl's mother), Auchterardser, Perthsh ("Proud Maisrie")- SEDLEY 1967 p39 - see SEEDS OF LOVE - SPRIG OF THYME -- Bell DUNCAN #284/ 287/ 297, Mrs William DUNCAN #297, Alex ROBB #343 rec on Dictaphone by James M.Carpenter, N.E. Scotland 1929-35 - Ewan MacCOLL with Peggy SEEGER (dulcimer): rec by PK, Cider Press, Dartington, Devon Dec 1971 5"RTR-0802/ RIVERSIDE RLP-12-625 1956 "The Gairdner Child" from Greig- Keith/ "The Wanton Muse" ARGO ZFB-69 1968 from his mother & Greig - Bert JANSCH: TRANSATLANTIC TRA-143 1966

GARDENER LADS, THE - Hornpipe by James Hill (A) - DIXON 1987 p29

GARDENERS - GARDENER LAD - LADY MAISRY - POOR FROZEN OUT GARDENERS - SEEDS OF LOVE

GARDENER'S BRIDE, THE - SPRING GARDENS

GARDENER'S CHOICE, THE - SEEDS OF LOVE

GARDENER'S DAUGHTER, THE - Reel - ROCHE 3 #135 p55 (Am) -- James MORRISON (fid) Tom ENNIS (U-pipes) John MULLEN (piano) rec New York 1921-1935: TOPIC 12-T-390 1980 aft "New Steamboat" & "Bucks of Oranmore"

GARDENER'S SON, THE - SEEDS OF LOVE

GARDINER, George - Collector -- ARGO ZFB-31 1971 SONGWAINERS "Bright Phoebus" - TRADITION TSR-011 NOTTS ALLIANCE: "On a British Man-o-war"

GARDINER, Rolf - (1901-1971) Founder of "The Springhead Ring", his house now a Charitable Trust

GARDINER'S FAVOURITE - Reel - LONDON LASSES

GARIBALDI'S MARCH - (G) - HOWE

GARLAND DAY - see AREA - Derbyshire CASTLETON

GARLAND OF LOVE, THE - "How sweet are the flowers that grow by yon fountain" - ROUD#1247 - BSs - Parlour Songster (c1856) p158

GARLAND OF LOVE, THE - Tunebook Ms 6/8 (D) #168 p237 ("Haste to the Wedding ")

GARNERS GAY - SPRIG OF THYME

GARRET BARRY - Talk about him -- Willie CLANCY (U-pipes) of Co Clare rec 1958-73: CLADDAGH 4-CC-39 1980 CASS-0816 bef Jig: "The Gold Ring"

GARRET BARRY'S JIG - TUNE THE FIDDLE

GARRET BARRY'S MAZURKA -- Willie CLANCY (U-pipes) rec 1958-73: CLADDAGH 4-CC-32 1980/ CASS-0815

GARRET BARRY'S REEL - CLANCY #23 p34 (G) -- Pat MITCHELL (U-pipes): TOPIC 12-TS-294 1976 with "The Virginia" - Joe SHANNON (U- pipes) & Johnny McGREAVEY (fid) from Chicago rec Clancy Summer School July 1986 RTE radio prog 1988

GARRICK'S DELIGHT - Country Dance tune from "The Universal Magazine" 1757 with dance instr - David Garrick was a well- known actor from Herefordsh -- John KIRKPATRICK: 12-TS-408 1980 with "Flaxley Green" (Staffordsh Horn Dance tune)

GARRY OWEN - Song - "Let Bacchus's sons be not dismayed" - Drinking Song - SILVERMAN SOI 1991 p53

GARRY OWEN - Jig or March - BALMORAL #2 p28 (C) - BAYARD DTF #632 "The Scotch Laddie" 3var - COLE #6 p63 (with dance directions) - HARDING #7 p3 - HAYWOOD #2 p25 - KENNEDY FTB#3 Jigs pub Mallinson 1997 #50 p13 (D) 5pts - KERR MM 1 #17 p37 - Tunebook Ms #41 p16 - LEVEY 1 #105 p41 - MITCHELL & SMALL #29 pp70-71 5pts from Patsy Touhey (U-pipes) - O'NEILL (not in MOI) DMI #1001 (G ending A) 6pts "Set Dance with variations" - WESTROP #89 p31 (D) - WILSON p87 -- Billy COOPER (ham dulc): TOPIC 12-T-240 1974/ TSCD-659 --- Billy FAIER (banjo) with Frank HAMILTON (gtr): RIVERSIDE RLP-12-813 1957 bef "McLeod's" & "Haste to the Wedding" - The Jim CAMPBELL BAND "Songs for dancing": MILLER MER 356 1972

GARSTER'S DREAM - Shetland Boston/ Two Step/Jig -- Shetland TRADITIONAL BAND (Sextet) rec 22/1/49: RPL 13196 aft "Da Aald Hill Grind" & "From Upon 'Im"/ rec by Pat Shaw 1952: FTX-068 - Willie HUNTER (fid) & Wiilie JOHNSON (gtr) of Lerwick Shetland rec London 14/10/58: RPL LP 24378 aft "Foula Reel" & bef "Da Brig" - BOYS OF THE LOUGH: LEADER LER-2086 1973 - DA FORTY FIDDLERS with Marjorie SMITH (piano): LEADER LED-2052 1973 with "Shaalds of Foula" & "Da Brig"

GARTAN - LITTLE ROSE OF GARTAN

GARTAN MOTHER'S LULLABY, THE - "Sleep O babe for the red bee hums the silent twilight's fall" - HUGHES ICS 1 1909 pp74-7 words by Seasamh MacCathmhaoil air from Co Donegal 3v -- see TIS PRETTY TO BE IN BALINDERRY -- Martin WYNDHAM-READ: LEADER LER-2028 1971 -- CASS 0164 "Blind Man's Holiday" Australian Women's Group on FOLK ON TWO 18/10/89

GARTERS - (Women's) - HASELBURY GIRL - MAID OF TOTTENHAM

GARTHLAND'S - Strathspey - COLE p125 (G)

GAS(LIGHT) - JOHNNY GET UP AND LIGHT THE FIRE (Kids) - NOBBY HALL (Tawney) - WON'T YOU BUY MY PRETTY FLOWERS?

GAS DE LA MARINE, LA - French March tune -- Rodney LUCE (mel) with Philip Le Brocq (drums) rec by PK, Jersey 28/4/60: FTX-244

GASPARD TRAGEDY, THE - CRUEL SHIP'S CARPENTER

GASPE REEL - French Canadian -- Tufty SWIFT (mel) with Alan & Sue HARRIS: FREE REED FRR-017 1977

GASPEREAUX - BANKS OF THE GASPEREAUX

GATEHOUSE MAID, THE - Reel (Am) - BREATHNACH CRE 2 #233 p121 - MAGUIRE 1 #59 p16 - - MOYLAN 2 #302 p174 from John O Leary (melodeon) -- Johnny PICKERING (fid) rec by PK, Markethill, Co Armagh 12/7/52: 7"RTR-0546/ RPL 18386/ FTX-431 aft "Down the Broom"

GATES - see also PRISON - WINDOWS - Kids Ritual Games - HOW MANY MILES TO BABYLON - LONDON BRIDGE - OPEN THE GATE

GATES OF DERRY, THE - SMASH THE WINDOWS

GATES OF DRUM, THE - LAIRD O' DRUM

GATES OF EDINBURGH, THE - Reel -- JOCK TAMSON'S BAIRNS: TOPIC 12- TS-424 1982 with "O'er Bogie" & "Mrs Gordon's"

GATESHEAD HORNPIPE, THE - comp by James Hill - DIXON 1987 p34 (A) -- HIGH LEVEL RANTERS: LEADER LER-2037 1973

GATESHEAD LASS, THE - BONNY GATESHEAD LASS

GATEWAY RAMBLER, THE - Reel - SHASKEEN 1 #28 p21 (G) alt title "Wellington's Reel no 1"

GATHER UP THE MONEY - Jig - PETRIE AMOI 1855 2 p1

GATHERING, THE - Polka - KOHLER 1 p14

GATHERING CORN - Trad German transl by RW -- Roger WATSON with GARDEN GNOME CELIDH BAND & MUCKRAM WAKES: TRADITIONAL SOUND TSR-017 1974

GATHERING FLOWERS-- Mrs Winsor HICKS rec by Frank & Anne Warner, NC, USA 1959: FTX-927

GATHERING MUSHROOMS - MAID GATHERING MUSHROOMS

GATHERING PEASCODS - Country Dance from PLAYFORD -- Country Dance Band: FTX-321 - Michael HEBBERT (conc & fid): FREE REED FRR-009 1977

GATHERING RUSHES - "As I walked out one morning thinking to take some sport" - Seduction - girl bears a bastard child but overcomes the fear of her father's wrath - ROUD#831 - REEVES EC 1960 pp118=9 Gardiner: John Norman, Southampton, Hampsh 1906 -- Anne BRIGGS: TOPIC 12-T-135 1966: from A L LLOYD Suffolk 1937

GAUDETE -- STEELEYE SPAN: CHRYSALIS CHR-1008 1972 & STEELEYE SPAN: Orig Masters: CHRYSALIS CJT-3 (D) 1977

GAUDIE, THE - O GIN I WERE WHERE THE GAUDIE RINS

GAUGER, THE - "There was a captain of the fleet" - mother won't allow marriage to the captain but he goes to her house as a G - ROUD#2343 - GREIG-DUNCAN 2 p344 "The Exciseman" - GREIG-DUNCAN 5 1995 #1015 pp287 7var 12v/5m - ORD BB 1930 pp126-7 (w/o) -- CLUTHA: ARGO ZFB-18 1971 Burns

GAUGER, THE - Reel - STEAM PACKET

GAUGER'S SONG, THE - "A gauger in Dublin at the tine that I was there" - ROUD#2342 - HENRY SOP #103/ HUNTINGTON 1990 pp55-56 Wm Carton, Ballyduff, Co Antrim 1925 "The Private Still" - MORTON FSSU 1970: John Maguire, Follom, Co Fermanagh (tune: Cf KNICKERBOCKER LINE) - MORTON CDGD 1973 pp82-4 As FSSU - PALMER EBBB 1980 pp27-8 Wm Carton -- John MAGUIRE, rec by Robin Morton, Follom, Co Fermanagh: MERCIER IRL-12 1970

GAUGERS - BLACKBIRD OF MULLAGHMORE - DRUNKEN GAUGER - MOUNTAIN DEW - PADDY AND THE GAUGER - TOM KELLY'S COW

GAVIN MACMILLAN - Reel comp by J Scott Skinner - BRODY p117 (A) discog -- Hector Mc ANDREW (fid) rec Aberdeen 13/7/;67: RPL LP 30953/ FTX-272 aft Strathspey: "Laird o Thrums"

GAVOTTE - UNION PIPE GAVOTTE

GAVOTTE DE VESTRIS - WESTROP #120 p42 (A & D) 4pts 2/4

GAVOTTE IN D -- Roger NICHOLSON (dulc) with Robert JOHNSON (dulc): LEADER LER-3034 1972

GAY FELLOW'S FAVOURITE, THE - GREEN GROVES OF ERIN (Reel)

GAY FUSILIER, THE - Reasons for and against joining Army - 1st v trad - rest by Pete Coe - to tune of "Waltzing Matilda" -- Pete & Chris COE: LEADER LER-2077 1972

GAY GIRL MARIE - "I am a young lover and sorely oppressed" - A love letter meant for Marie is delivered to her father who banishes her from home - she searches in Ireland & elsewhere - after long separation the lovers are reunited - LAWS #M-23 ABBB 1957 p191 - ROUD#1020 - RANDOLPH OFS 1946 1 pp433-4: Mrs Joseph Pointer, Mo 1940

GAY GUITAR, THE - "Yes, I will leave my father's halls" - BSs

GAY GORDONS, THE - Scots Pipe March -- Bob SMITH'S IDEAL BAND rec 1930: TOPIC 12-T-319 1977 "Argyle & Sutherland Highlanders" & "Highland Laddie" - Willie McPherson (fid) rec 21/5/59: RPL LP 24770 bef Strathspey: "The Iron Man" - Willie KELBY (harmonica) rec by PK, Blairgowrie, Perthsh, 1961: FTX-182/ SAYDISC SDL-407 1994 - CASS-30-0853

GAY GOSHAWK, THE - CHILD #96 - BARING GOULD SOW 1889 Tune of "The Jolly Goshawk" from Westaways at Belstone to which he put ballad verses - see THE JOLLY GOSHAWK (Enumerative Song) -- David DODDS rec by PK, Devon: FTX-126 - Carole PEGG & Mr FOX: ISLAND FOLK-1001 1975 Her own adaptation

GAY GOSHAWK, THE - comp by Carole Pegg -- Mr FOX: TRANSATLANTIC TRA- 226 1970

GAY, John - Composer - BEGGAR'S OPERA -- POLYDOR 583-025 Shirley COLLINS: "Black-eyed Susan" & "Over the hills & far away" - TOPIC 12-TS-380 1978 Shirley COLLINS: Beggars Opera Medley

GAY LADIES POLKA -- Billy BENNINGTON (ham dulc): TOPIC 12-T-240 1973

GAY MAID OF AUSTRALIA, THE - MAID OF AUSTRALIA

GAY OLD HAG, THE - Tinker song about "New Ross Girl" to version of SEVENTEEN COME SUNDAY -- Paddy DORAN (tinker) rec by PK, Belfast 1952: RPL 18580 - Paddy TUNNEY: TOPIC 12-T-165 1965

GAY PLOUGHBOY, THE - NUTTING GIRL - PRETTY PLOUGHBOY - RICH FARMER'S DAUGHTER

GAY PLOUGHBOY, THE - "You constant lovers, give attention" - Truelovers dairymaid called Rosetta and Will - Cruel father confined her in the cellar - ROUD#1060 - Bs by John FORD of Chesterfield 1830s (Roy Palmer Reprint 2001) "The Farmer's Daughter and the Gay Ploughboy" - SBG 1:1:#113/ 1:1:#125/ 2:#144/ 7:#105/ 8:#155 - SHARP-KARPELES CSC 1974 #86 Job Francis, Shipley, Sussex 1908 (w/o)/ Mr Wixey, Buckland, Gloucestersh 1909 1v/m - BROADWOOD ETSC 1908 pp18-19 & p116 Henry Burstow - JFSS 1:4 1902 pp152-3 Lucy Broadwood: Henry Burstow, Horsham, Sussex 1893 - KIDSON EPS 1929 - REEVES IP 1958 pp236-8 Sharp: Job Francis (w/o) - PURSLOW CL 1972 pp83-4 Gardiner: George Digweed, Micheldever, Hampsh 1906

GAY PLOUGFHBOY, THE - "Come all you pretty ploughboys and listen to my song"- William & youthful damsel Patty - ROUD#1639 - WILLIAMS #443 David Sawyer, Ogbourne, Wiltsh (w/o) - PURSLOW WS 1968 p45 Hammond: Charles Whiffen, Sandford, Dorset 1906

GAY SPANISH MAID, THE - "at the age of sixteen" - LAWS #K-16 ABBB 1957 p148 - ROUD#708 - COX FSOS 1925 p371 George Gregg, WVa 1917 (w/o) - McKENZIE BSSNS 1928 pp104-5 James Campbell (w/o) - CREIGHTON SBNS 1932 pp71-2 Mrs Grantmyre 1929+ - RANDOLPH OFS 1946 1 pp434-5 Mrs Nina May Blake Mo 1929 (w/o) "The GS Mary"

GAY YOUNG SPARK, THE - "Now Alan's his name and he's kenned far and wide" - Local Hunting Song comp by Dr Eton about the singer's abilty as a hunter but also warning young girls of him too -- Alan NELSON rec by PK, Brackenthweaite, Cumb 1959: FTX-120

GAYTON'S HORNPIPE - MISS GAYTON'S

 
home about us contact us CD DVD order