search the folktrax site
 

FTX-192 - THE BROWN GIRL

SONGS OF THE HEBRIDES - 2

BENBECULA

Gaelic songs from Benbecula recorded by Alan Lomax in 1951 including 15 actuality waulking & clapping songs - solo lullaby, nativity song & puirt-a-beul - the singers: Fanny McISAAC, Mrs McLENNAN & Penny MORRISON

   

MO NIGHEAN DONN BHOIDEACH - CHUIR IAD MISE DHA'N T- SABHAL - MAIGHDEAN AIR AN D'THUG NIAL OG - MUIRCHAID BHIG A CINN A CHONAIS - ALASDAIR OIG 'IC NEACAIL - GAOL 'ISE GAOL - THA MULAD THA MULAD - RINN MI MOICHERIGH GU EIRIGH - GUR E MISE THA FO GHRUAIM - NIGHEAN THALL - GU DE NISTA NI MISE - MO NIGHEAN DONN A CORNAIG - CHA TEID MI - CHAIDIL MN RAOIR AIR AN AIRIGH - ILLE DHUINN BHOIDEACH - A MHIC DHUGAIL' IC RUAIRIDH - CAISTEL BHUIRBH - SE E DO BHEATHA MHOIRE MHAIGHDEA - DOMHNULL DUBH NAN GOBHAR - HELLAHAM BOTHAN AM BOTHAM - O-HO-I-O-HAO RIU - AM BRON BINN - CHA TIG MOR - A BHEAN AGAM FHEIN

last
next

 

 

 

home about us contact us CD DVD order