search the folktrax site
 

FTX-191 - KISMUL'S GALLEY

SONGS OF THE HEBRIDES -1

Gaelic songs from Barra with explanations & translations - work-songs, rowing, scything, churning, spinning, weaving, waulking & puirt-a-beul (mouth- music), as well as drinking & toasting songs - the singers: Calum & Annie JOHNSTON, Mary McNEIL, GALBRAITH, MORRISON & local fisherman, Neil GILLIES - recorded by Alan Lomax in 1951

BEINN A CHEATAICH - FIURICH AN DIU GUS AM MAIREACH - S'A PHIUTHRAG'S PHIUTAR - HO ILLE DHUIN SHANNDAICH - Fairy Lament with talk - CLACH MHIN MHEALLAIN (Hailstone charm) - IAIN GLEN CUAICH - ORA CHONNACAIN A GHAOIL - FAILTE DHRUIM FIONN - ALASDAIR McCOLLA - THOIR AGHAILL AILEAN - NIGHEANS O'S THUSA'S RO TOIGH LEAN - ORAIN IORRAM - ORAIN LUADHAIDH - MO NIGHEAN DONN BHIODHEACH - O RO BHEIR MI LIOM AIR AN LUING EIRANNAICH - BHAINN IGHEARN - CADAL CHA DEAN MI SUG - HORO CHAN FHUILLAG MI TAIR - THIG A CHUINNAIG - ORAIN SNIOMH - HORO HO HOIREAN AN - HORO CHAIL EILEADH - BIDH AN DEOCH SEO AR LAIMH MO RUIN - RO BHEIL MULAD AN M'EUTIUNN

last
next

 

 

 

home about us contact us CD DVD order